TOPlist počítadlo.abz.cz

Výstroj


Příprava a vyslaní pohraniční hlídky do služby

Správný a kvalitní výkon služby k ochraně státních hranic je závislý na celkové připravenosti pohraničníků, a to odborné, politické morální a fyzické.
Bezprostřední přípravu hlídky do služby nařizuje určeným pohraničníkům dozorčí roty půl hodiny před nástupem do služby. Současně jim oznamí, kdo je určen velitelem hlídky, aby již v době přípravy tento mohl kontrolovat a řídit přípravu ostatních členů hlídky do služby.
Pokud vyhlášení přípravy do služby předcházel spánek pohraničníků, pak provedou osobní hygienu, ustrojí se a upraví lůžko. Potom u dozorčího roty proti podpisu převezmou přidělenou osobní zbraň, střelivo a ostatní výzbroj i výstroj a překontrolují jejich úplnost a provozuschopnost.
Výstroj a výzbroj pohraniční hlídky určuje velitel roty na daný operační den při bojovém rozdílení. Upřesňuje ji prostřednictvím dozorčího roty, podle bojovému úkolu hlídky, operativní situace a povětrnostních podmínek.
Je-li do hlídky zařazen psovod, připraví služebního psa, provede jeho aktivaci. Provádí se rovněž příprava a kontrola dopravních a jiných technických prostředků přidělených hlídce do služby.
Má-li pohraniční hlídka ve službě k ochraně státních hranic plnit zvláštní úkoly, mohou být v předem určené době prováděná různá doplňková zaměstnání.
Deset minut před vydáním rozkazu k ochraně státních hranic zkontroluje dozorčí roty připravenost hlídky do služby. Zjištěné závady ihned odstraní a odešle hlídku k vydání rozkazu.
Na pokyn velitele roty nebo dozorčího důstojníka roty (DDR) vstoupí hlídka do místnosti DDR, kde velitel hlídky hlásí příchod k převzetí bojového rozkazu k ochraně státních hranic tímto způsobem: „Soudruhu kapitáne, pohraniční hlídka svobodník Labák a vojín Barteček se dostavila k převzetí bojového rozkazu k ochraně státních hranic Československé socialistické republiky.“
Bojový rozkaz vydává hlídce velitel roty nebo dozorčí důstojník ústně a doplňuje jej ukazováním podstatných údajů na plánu (plastické mapě) úseku roty. V bojovém rozkaze k ochraně státních hranic se pohraniční hlídce stanoví:

  • údaje o možném narušení státních hranic, popřípadě další údaje o operativní situaci
  • druh hlídky, úsek střežení a způsob činnosti za přesunu do místa služby a zpět, způsob využití prostředků přidělených hlídce, využití služebního psa, doba služby
  • stanoviště, úkoly a osy postupu sousedních hlídek (na stycích i hlídek sousedních rot), způsob spojení a součinnost s nimi, způsob činnosti na stanovené signály a nutné údaje o pomocnících pohraniční stráže
  • opatření pro maskování a dodržení pravidel bezpečnosti služby
  • způsob spojení a součinnost s rotou, zvolání a ohlas a je určeno, kdo z pohraničníků bude velitelem hlídky

Je-li pohraničníkům v rozkaze něco nejasného, dotáží se. Potom velitel roty nebo DDR si pro kontrolu správného pochopení vydaného rozkazu členy hlídky může nechat část nebo celý rozkaz zopakovat, nebo si ověří pochopení rozkazu tím, že zadá členům hlídky nebo veliteli vyřešit možnou situaci na plánu úseku roty.
Po vydání a ověření si správného pochopení bojového rozkazu nařizuje velitel roty nebo DDR hlídce zahájit plnění rozkazu. Na rozkaz „PROVEĎTE!“ velitel hlídky odpoví „PROVEDU!“ a hlídka odchází nabít zbraně  a plnit rozkaz k ochraně státních hranic.

Zbraně hlídka nabíjí na vyhrazeném místě na rozkaz velitele hlídky zasunutím zásobníků, přičemž je závěr v přední poloze, úderník spuštěn, zbraň zajištěna a v nábojní komoře nesmí být zasunut náboj. Velitel hlídky nabíjí zbraň poslední a je odpovědný za to, že hlídka má zbraně správně nabité. U jednočlenných hlídek kontrolu zbraní provádí dozorčí roty. Obdobně se provádí vybití zbraní po návratu ze služby.
Při přesunu dopravními prostředky, při službě na motorových člunech, ve vrtulnících a při kontrole osob ve vlaku nebo autobusu mají hlídky zbraně nenabité (zásobníky uložené v brašně).
Způsob nošení zbraně pohraniční hlídkou stanoví velitel roty vzhledem k úkolu hlídky, situaci, zvláštnostem terénu, výstroji a vybavení hlídky. Žádný ze způsobu nošení zbraně však nesmí být překážkou k jejímu rychlému použití v případě potřeby.  

 

Výstroj příslušníka hlídky pohraniční stráže

Čepice PS
Blůza vz. 63
Kalhoty vz. 63
Košile vz. 21
Boty vz. 60
Opasek s přezkou
Bodák pro Sa 58
Sumka na 2 zásobníky pro Sa 58
Mikrotelefon
Pouta 1 – 2 ks
Signální pistole s pouzdrem a náboji
Radiostanice RF 10
Dalekohled